Tag: ธนบัตร

ธนบัตรทุกใบมีเรื่องราวซ่อนอยู่เสมอ รีวิว “หนังสือธนบัตร ร.๙ : ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี”

รีิวิว “หนังสือ ธนบัตร ร.๙ : ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี” รวมธนบัตรทุกใบใน ร.๙ ที่ควรค่าแก่การสะสม ที่บอกเล่าธนบัตรทุกใบกับ

0 Shares