๙ คำสอนของพ่อ แสงสว่างที่คอยนำทางให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้น

head

ผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว สำหรับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่กับเหตุการณ์เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ ๙ ของประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ความเศร้าโศกยังไม่จาง หมอกและควันบางๆ ยังคงอยู่ แต่ทุกชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป แม้วันนี้ “พ่อหลวง” รัชกาลที่ ๙ จะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว แต่ทุก “คำสอนของพ่อ” ยังคงอยู่กับเราตลอดเวลา ซึ่งทุกคำสอนของพ่อนั้นเป็นดั่งของขวัญล้ำค่า เป็นแสงสว่างที่คอยนำทาง และสาดส่องให้เราก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางที่ถูกที่ควร และยังสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเราได้ดี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ วันนี้ Jeab.com จึงขออนุญาตหยิบยก “๙ คำสอนของพ่อ” จากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ในด้านต่างๆ อาทิ ในด้านการศึกษา, ความพอเพียง, รู้รักสามัคคี, ความรับผิดชอบ เป็นต้น มาฝากให้ทุกคนได้ใช้เป็นหลักแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้นกันค่ะ

king (3)

1. หนังสือเป็นธนาคารของความรู้

“…หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้ และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้…”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

2. ไม่โลภมาก ก็อยู่เป็นสุข

“…คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียน คนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข…”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

3. ใช้จ่ายอย่างประหยัด อนาคตไม่ขาดแคลน

“…การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัด ดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย…”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๐๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

king (6)

4. รู้รักสามัคคีและพร้อมเพรียง นำมาซึ่งความสุข

“…ความสามัคคีนั้นเป็นการที่ทุกคนเห็นใจกัน ซึ่งกันและกันและพร้อมเพรียง ก็หมายความว่าไม่ได้ทำคนละทีสองที แต่ทำพร้อมกัน ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้ มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่า ทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแข็งแรง ซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคน เพราะว่าคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์ เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วย ทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้น เมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลง ฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ…”

พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช วันอังคาร ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๑

5. ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง

“…ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง…”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐

6. พิจารณาการกระทำของตนเองให้รอบคอบอยู่เสมอ

“…ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัว เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอด และสามารถก้าวไปถึงความสำเร็จที่แท้จริง ทั้งในการงานและการครองชีวิต…”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำการศึกษา ๒๕๑๕ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖

king (5)

7. สำนึกในความรับผิดชอบ ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัยและศีลธรรมอันดี

“…ขอทุกคนจงตั้งใจทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและบริสุทธิ์ใจ จงเป็นผู้มีความสำนึกในความรับผิดชอบ มั่นอยู่ในระเบียบวินัยและศีลธรรมอันดี รวมความว่าขอทุกคนจงบำเพ็ญตนเพื่อเป็นนายทหารที่ดีของชาติ ถ้าท่านพยายามใช้ความรู้ที่ได้รับมาแล้ว และที่จะขวนขวายให้ได้อีกในโอกาสต่อไปด้วยความตั้งใจดีและบริสุทธิ์ใจดั่งว่านี้ ก็จะเป็นผลดีแก่หน้าที่การงาน เป็นทางนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติ และเกียรติคุณมาสู่ตนเองและสกุลวงศ์…”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยนักเรียนนายเรือ และนักเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด วันอังคาร ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑

8. จงหนักแน่นในสัจจะ พูดจริงทำจริง

“…ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม…”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

9. “พอเพียง” อย่างพอประมาณและความมีเหตุผล

“…ความพอเพียงนี้ ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ…”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

king (7)

จะเห็นได้ว่าทุกคำสอนของพ่อนั้น เราสามารถตามรอยพระบาทและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ทุกๆ เรื่อง พ่อสอนเราให้ได้เรียนรู้ และ ใช้ชีวิตที่ถูกที่ควร ซึ่งนอกจาก “๙ คำสอนของพ่อ” ที่วันนี้เราหยิบยกมาฝากเพื่อนๆ กันแล้ว สิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องพึงมีอยู่ตลอดเวลานั้นคือ “สติ” เพราะ “สติ” จะคอยประคับประคองและผลักดันให้เราทำสิ่งต่างๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ผิดชอบชั่วดี ซึ่งพ่อหลวงของเราเองก็เคยได้ให้พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการใช้ “สติ” เอาไว้เช่นเดียวกัน ทุกคนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ พระบรมราโชวาทของพ่อหลวงกับการใช้ “สติ” กันค่ะ

“…ท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมา
ถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจ
ร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย
ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา…”

– เนื้อเพลงส่วนหนึ่งของ “เพลง ตามรอยพระราชา” ที่ขับร้องโดยศิลปิน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

ติดตาม Jeab.com
Jeab.com มี LINE แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวไลฟ์สไตล์ทันสมัยสำหรับผู้หญิงยุคดิจิตอล ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @jeabdotcom

Jeab

Jeab.com ตอบโจทย์ “ผู้หญิงรุ่นใหม่” ด้วยไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงในยุคดิจิตอล

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.