Tag: เชฟแก้ว MasterChef

กะเทาะเปลือก ‘เชฟแก้ว – ปวีณ์นุช’ ผู้หญิงเรียบร้อยที่กล้าฉีกกรอบตัวเองมาทำตามฝัน

ทำความรู้จักตัวตนของ ‘เชฟแก้ว – ปวีณ์นุช ยอดปรีชาวิจิตร’ ผู้หญิงเรียบร้อยที่กล้าฉีกกรอบตัวเองมาทำตามฝัน ผู้ที่ใช้ปรัช

0 Shares