[PR] “ไทย” ขานรับนโยบายสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ EPIF 2016 กลางปีหน้า

“ไทย” ขานรับนโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ EPIF 2016 กลางปีหน้า เตรียมพบกับมหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ

eco

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ 2016 หรือ Eco-Products International Fair 2016 (EPIF 2016) ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา เพื่อแสดงศักยภาพและคุณภาพของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ค้าและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศมีการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับแนวทางการตลาด เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยผนวกเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานในการผลิตสินค้า เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่ก่อให้เกิดสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Mr. Yukio Yanase, Chairperson of Preparatory Committee of EPIF and Honorary Advisor, ORIX Corporation (นายยูกิโอะ ยานาเซะ ประธานกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน Eco-Products International Fair ประเทศญี่ปุ่น และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, โอริกซ์คอร์ปอเรชั่น) กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน Eco-Products International Fair (EPIF) ว่า Eco-products International Fair (EPIF) 2016 หรืองานอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ 2016 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ในเวลาที่เหมาะสมและเป็นโอกาสอันดี สำหรับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างเต็มที่ต่อการจัดงานในครั้งนี้ อีกทั้งจะเป็นการเจรจาและขยายคู่ค้าทางธุรกิจกับนักธุรกิจชาวไทยภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่สนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังต่อไป

ดร. สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Dr.Santhi Kanoktanaporn, Executive Director) ในฐานะ APO Alternate Director for Thailand กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงาน Eco-Products International Fair 2016 ครั้งนี้ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานร่วมกับ APO ผ่านสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนของประเทศไทย โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแนวคิด Green Productivity ด้วยเช่นกัน

การจัดงาน Eco-products International Fair 2016 ในครั้งนี้ เป็นก้าวย่างสำคัญสำหรับสังคมไทยและสังคมโลกในการรับมือกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ทรัพยากรกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต สังคมต่างตื่นตัวในการแก้ไขและป้องกัน เช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการผลิตและการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการผลิตและบริการมีการดำเนินการที่สร้างความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป

ด้าน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมฯ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎระเบียบและแนวทางการตลาดในอนาคตที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก อีกทั้งกระแสความต้องการของผู้บริโภคจากนานาประเทศ ที่ล้วนให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่มีกระบวนการผลิตบนแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Eco-Products ซึ่งกำลังได้รับการตอบรับที่ดีในตลาดโลกและธุรกิจการค้า อันเป็นที่มาของ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Eco-Products ที่ทำให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตื่นตัวในการพัฒนาประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้รองรับแนวทางการตลาดในอนาคต และปัญหาพลังงานที่ถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Eco-Products คือผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้พลังงานและน้ำอย่างประหยัด ลดการเกิดของเสียและมลพิษ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำวัตถุดิบและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มารีไซเคิลหรือคืนสภาพได้ (recovered) ทั้งนี้ ในขณะที่เศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนฐานการผลิตไปยังภาคการให้บริการ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังรวมถึงการบริการที่มีการปรับปรุงให้มีผลิตภาพและนิเวศเศรษฐกิจที่ดีอีกด้วย

สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้ร่วมกับ Asian Productivity Organization (APO) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ 2016 (Eco-Products International Fair 2016) ดังกล่าวขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ Asian Productivity Organization (APO) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน โดยภายในงานจะประกอบด้วยมหกรรมการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจ และบริษัทชั้นนำ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งการจัดแสดงและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย เทคโนโลยีการผลิต ที่ก้าวล้ำทันสมัยและครบวงจร เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมจากบริษัทชั้นนำ รวมถึงการประชุมธุรกิจและสัมมนาวิชาการ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและแพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการพิเศษในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงผู้บริโภคในการเข้าถึงและหันมาให้ความสนใจและใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ วันเปิดงานยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีการบริหารการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ “ECO Award” อีกด้วย

“ภายในงานได้จัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ธีม ‘24 – hour Eco Life’ “รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24 ชั่วโมง” ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้โดยเริ่มจากที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจวัตรและรับประทานอาหารในช่วงเช้า ต่อด้วยการเดินทางไปทำงานหรือไปโรงเรียน รวมทั้งการท่องเที่ยวและพักผ่อน ตลอดจนยังมีกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างพื้นที่ให้ทุกคนมาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมฯ จึงขอเชิญชวน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยหันมาตื่นตัวให้ความสำคัญ และตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลในภาพรวมต่อมนุษยชาติ ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต” ประธาน ส.อ.ท. กล่าว

นายสมพงษ์ ตันเจริญผล รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า Eco-Products International Fair เป็นงานแสดงสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547 โดยจัดแสดงหมุนเวียนในกลุ่มประเทศสมาชิก Asian Productivity Organization (APO) ซึ่งประเทศไทย โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ APO เป็นเจ้าภาพจัดงานในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี 2548 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานกว่า 20,000 คน และผู้ร่วมออกบูธนิทรรศการอีกว่า 90 บูธ โดยมีโอกาสได้เรียนรู้ รับรู้ และการถ่ายทอดวิธีคิดการผลิต ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ การค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ อาทิ Eco-Tourism การท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ เป็นต้น

“สำหรับการจัดงาน Eco-Products International Fair 2016 ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยครั้งที่ 2 นี้ ได้จัดเตรียมกิจกรรม Eco Kids Eco School พร้อมทั้งจัดให้มีการแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ จากค่ายรถชั้นนำ รวมถึงมอบรางวัล Eco Awards และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจของบริษัททั้งในและต่างประเทศ” นายสมพงษ์ กล่าว

ติดตาม Jeab.com
Jeab.com มี LINE แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวไลฟ์สไตล์ทันสมัยสำหรับผู้หญิงยุคดิจิตอล ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @jeabdotcom
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.